0 0

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


(versie 12-03-2015 - Download - Algemene voorwarden (PDF))

1. Services
Eurotops, uw online-verzendhuis voor innovatieve, ongebruikelijke en unieke producten! De Eurotops online shop biedt een breed scala aan uitzonderlijke en exclusieve producten van over de hele wereld. Wij bieden vele productnieuwtjes en nuttige artikelen aan, voor allerlei verschillende gebieden zoals huishouden, tuin, wonen en vrije tijd. Geeft u de voorkeur aan postorderbedrijven met het bestellen op rekening? Geen probleem: In de webwinkel van het verzendhuis Eurotops, kunt u eenvoudig, indien u dat wenst, op rekening kopen. Veel plezier bij het rondneuzen en winkelen in de webshop van het postorderbedrijf Eurotops!

2. Toepassingsgebied
De onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die tussen Eurotps en de klant (hierna de „Klant“) worden gesloten voor de aankoop en de levering van goederen, onafhankelijk van de communicatiemiddelen die voor het sluiten van de overeenkomst worden gebruikt. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn voorbehouden. Dergelijke wijzigingen worden door publicatie op de website https://www.eurotops.be/nl/Gegevensbescherming/ bekendgemaakt.

De contact- en identiteitsgegevens van Eurotops zijn als volgt.

Handelsnaam:
Eurotops Versand GmbH

Vestigings- en bezoekadres:
Elisabeth-Selbert-Strasse 3
40764 Langenfeld
Duitsland

Postadres:
EUROtops
PB 20001
1101 Scanning

Retouradres:
GLS Belgium NV/SA c/o EUROtops
Brabantstraat 24
2870 Puurs

E-mailadres: info@eurotops.be
Telefoonnummer: 02 – 27 33 300

KvK-nummer: HRB 45732, kantongerecht Düsseldorf (Duitsland)
BTW-identificatienummer: BE 0629.731.522

De overeenkomst met ons wordt afgesloten met de levering van de door u bestelde goederen. In het geval van het niet-beschikbaar zijn van de door ons geadverteerde goederen bestaat geen verplichting van levering door ons huis.

3. Bestelproces
a) Online-bestelling
In de webshop van Eurotops kan de Klant goederen selecteren en bestellen. De beschrijving van de betreffende goederen krijgt de Klant te zien na het klikken op de afbeelding van de betreffende goederen. De Klant heeft de mogelijkheid om de door hem geselecteerde goederen in een virtueel winkelmandje te plaatsen. Alle geselecteerde goederen worden in dit winkelmandje verzameld. Om het bestelproces te kunnen voortzetten, moet de Klant op de knop "naar de kassa" klikken. Daardoor komt hij bij de virtuele kassa van de webshop. De Klant moet eerst in het overzicht ''verzend'' alle verplichte velden invullen. Hier kan de Klant eventueel een ander leveradres aangeven. Door te klikken op de knop "Adres opslaan" komt de Klant bij het overzicht “levering & betaling", waar hij een keuze moet maken voor de gewenste betaalwijze. Ten slotte wordt aan de Klant een overzicht getoond van de bestelde goederen, de kosten en de aangegeven adresgegevens.
Hier krijgt de Klant nogmaals de mogelijkheid om zijn bestelling te controleren op juistheid en indien nodig wijzigingen aan te brengen. Op deze overzichtspagina worden in ieder geval de volgende rechten en verplichting met betrekking tot de goederen weergegeven:

- de prijs van de goederen inclusief BTW;
- de verzendkosten;
- de verzendmethoden;
- de betalingsmogelijkheden;
- de leveringstijden;
- het klachtenbeleid;
- de verleende garanties;
- een omschrijving en uitleg van het recht op ontbinding; en
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

Voorts moet de Klant bevestigen dat hij zowel de algemene voorwaarden als de informatie over het recht van ontbinding heeft gelezen en geaccepteerd, waarbij de Klant de mogelijkheid wordt geboden om deze algemene voorwaarden op te slaan op een duurzame gegevensdrager. Eveneens moet de Klant bevestigen dat hij kennis heeft genomen van de kosten die ontstaan voor extra prestaties, alsmedevan de aanwijzingen omtrent privacy. Voor zover de Klant dit wenst, kan hij verklaren akkoord te gaan met het gebruiken van zijn persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Voor het doen van een bindend aanbod is deze toestemming voor reclame niet vereist. Door te klikken op de knop "tegen betaling bestellen" kan de klant nu een bindend aanbod aan Eurotops doen.

Na verzending van de bestelling krijgt de Klant een elektronische ontvangstbevestiging van zijn bestelling waarin de gegevens van de overeenkomst staan vermeld en de door de Klant bestelde goederen nogmaals staan vermeld. Met deze bevestiging wordt aan de Klant informatie over het recht van ontbinding ter beschikking gesteld. Deze elektronische bestelbevestiging vormt nog geen aanvaarding van het aanbod. De koopovereenkomst tussen de Klant en Eurotps komt pas tot stand bij de verzending van een elektronische verzendbevestiging, zoals omschreven onder artikel 4 sub a van deze algemene voorwaarden. Voor het geval dat de Klant ingestemd heeft met het gebruiken van zijn persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, ontvangt hij nog een e-mail. Om in de toekomst reclame te ontvangen moet de klant op een betreffende link in de e-mail klikken. Pas bij het klikken op deze link worden de door de Klant aangegeven persoonsgegevens door Eurotops voor reclamedoeleinden opgeslagen, verwerkt en gebruikt.

  b) Bestelling uit de catalogus
Buiten de webshop vinden bestellingen plaats via de bestelbonnen die bij de catalogus zijn gevoegd, ofwel telefonisch.

4. Herroepingsrecht en herroepingsinformatie
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient u ons, GLS Belgium NV/SA; c/o EUROtops Versand GmbH; Brabantstraat 24; B 2870 Puurs, telefoon: 02 – 27 33 300; e-mail: Info@eurotops.be d.m.v. een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier in het internet via de volgende link downloaden:

Modelformulier Herroeping downloaden (PDF)

Om de herroepingstermijn na te leven is het voldoende om uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hiervoor heeft voldaan, inclusief de eventuele leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug op dezelfde wijze als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De terug te betalen bedragen zijn pas opeisbaar nadat wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, terug te zenden aan EUROtops Retour Center GLS Belgium NV/SA; c/o Eurotops Versand GmbH; Brabantstraat 24; B 2870 Puurs. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Niet per pakket verzendbare goederen halen wij bij u af. U draagt de kosten voor het afhalen van de goederen ter hoogte van € 40,00. U bent slechts dan aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen, als deze het gevolg is van een niet vereiste omgang met de goederen, die verder gaan dan nodig zijn om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Annuleringsvoorwaarden downloaden (PDF)

6. Uitzonderringen op het herroepingsrecht
zijn verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; verzegelde levering van boeken, audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; goederen die volgens specificaties van de consument vervaardigd, geprefabriceerd of aangepast werden en die op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument werden vervaardigd, of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; goederen die snel kunnen bederven of verouderen en alcoholische drank.

7. Wettelijke garantierechten
Onze producten zijn onderhevig aan regelmatige kwaliteitscontroles. Daarom geven sommige fabrikanten voor hun producten een langere garantie dan de wettelijke garantie. Voor het overige geldt de wettelijke garantie.

8. Levering en verzendkosten
Voor een snelle orderbehandeling en korte levertijden doen wij steeds ons best. Als een product niet leverbaar is, hoewel dit als leverbaar werd weergegeven, heeft u altijd het recht om uw bestelling of een gedeelte hiervan te annuleren. Over het algemeen geldt een maximale levertijdvertraging van uiterlijk 30 dagen.

Voor zover de bestelde goederen bij Eurotops op voorraad zijn, geschied de levering binnen 5 werkdagen. Per opdracht heeft u een eenmalig, gering vast verzendkostentarief van 5,99€. Bij sommige speciaal gekenmerkte artikelen wordt bovendien nog een transport-/bulkgoederentoeslag van 19,00 € doorberekend.

9. Betaling/Betalingsverzuim
9.1 14 dagen na ontvangst factuur betaalt u de volledige prijs van de artikelen die u wilt houden, evenals de verzendkosten. U betaalt met de overschrijvingsformulier die bij het pakket zit  (afhankelijk van kredietwaardigheid). U kunt ook betalen met creditcard, vooruitbetaling, Paypal, Mister Cash.

Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven eigendom van Eurotops tot de koopprijs volledig is betaald.
Onze prijzen zijn in euro's en inclusief alle belastingen (TTC). De genoemde prijzen blijven geldig tot de publicatie van een nieuwe catalogus.

Alle betalingen moeten uiterlijk op de betaaldatum worden voldaan, d.w.z. 14 dagen na ontvangst van de factuur. Het door u verschuldigde bedrag is verschuldigd vanaf de betaaldatum. Als de factuur op de betaaldatum niet of slechts gedeeltelijk is betaald, ontvang je op de betaaldatum gratis een eerste herinnering. Als de eerste kosteloze aanmaning per post wordt verstuurd, begint de kosteloze aanmaningstermijn van 14 kalenderdagen op de derde werkdag na de dag van de aanmaning.

Als de betaling na het verstrijken van de in de eerste gratis herinnering vermelde termijn nog steeds niet is verricht, wordt een tweede herinnering verstuurd, waarbij aanmaningskosten van € 8,00 in rekening worden gebracht bovenop het verschuldigde bedrag. Als volledige betaling niet binnen 14 dagen na de tweede herinnering door ons is ontvangen, zal een derde herinnering worden verstuurd, waarbij €12,00 extra aanmaningskosten in rekening zullen worden gebracht, dus in totaal €20,00 bovenop het verschuldigde bedrag.

9.2 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na ontvangst van de derde aanmaning wordt voldaan, is Eurotops bevoegd de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, waarbij de volgende maximumbedragen in rekening kunnen worden gebracht. De in 9.1. beschreven aanmaningskosten vallen ook onder dit maximum.

Hoofdbedrag en Maximale incassokosten (inclusief aanmaningskosten) na overgave aan het incassobureau 

€150,00 en minder max. 20 €
€ 30 + 10 % van de realiseerbare waarde boven  € 150,01
€ 65 + 5 % van de vorderingswaarde boven € 500,01 
Absoluut maximumbedrag: € 2.000,00 €

Naast deze maximumkosten kan ook achterstandsrente in rekening worden gebracht, die niet hoger mag zijn dan de rentevoet vermeerderd met 8 procentpunten overeenkomstig artikel 5, lid 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze rente kan worden berekend over het bedrag dat nog verschuldigd is.

10. Voorbehoud van eigendom
De goederen blijven, totdat de volledige betaling op onze bankrekening is aangekomen, geheel eigendom van de firma EUROtops Versand GmbH. Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief de geldige btw, exclusief de verzendkosten en zijn geldig totdat de nieuwe catalogus verschenen is.

11. Privacybeleid
EUROtops Versand GmbH verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) het tegengaan van overkreditering, (iii) uitvoering van overeenkomsten met u (iv) relatiebeheer, (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie en (vi) het nakomen van wettelijke verplichtingen. Alle procedures van de gegevensverwerking (bijv. onderzoek, verwerking en transmissie), zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De voor het verwerken van de transactie noodzakelijke gegevens worden opgeslagen en voor het orderproces, voor zover nodig, aan dienstverleners in opdracht gegeven. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Eurotops Versand GmbH, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Eurotops Versand GmbH groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Eurotops Versand GmbH en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Door de algemene voorwaarden zoals deze worden gehanteerd door Eurotops Versand GmbH te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat (i) Eurotops Versand GmbH uw persoonsgegevens (laat) gebruiken voor credit scoring en (ii) Eurotops Versand GmbH informatie over uw kredietwaardigheid verstrekt aan en laat controleren door Bisnode. Ten behoeve van de besluitvorming betreffende de verwerking of beëindiging van het contract verzamelen of gebruiken wij waarschijnlijkheidswaarden, waarvoor o.a. de adresgegevens worden gebruikt. Attentie: U kunt bezwaar maken tegen het gebruik, de verwerking en transmissie van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden op ieder moment d.m.v. een kleine mededeling per post aan: EUROtops Versand GmbH , GLS Belgium NV/SA; c/o EUROtops Versand GmbH; Brabantstraat 24; B 2870 Puurs. Dit geldt echter niet voor de voor de afwikkeling van uw bestelling noodzakelijke gegevens. Na ontvangst van uw bezwaarschrift zullen wij deze gegevens niet meer voor andere doeleinden dan de afwikkeling van uw bestelling gebruiken, verwerken en overdragen, evenals het verzenden van reclame materiaal, met inbegrip van onze catalogi.

U heeft het recht tot inzage van uw opgeslagen persoonsgegevens en de mogelijkheid foutieve gegevens te corrigeren.

12. Adreswijziging
Klanten zijn verplicht EUROtops Versand GmbH van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Eurotops geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Eurotops bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

13. Cessie en verpanding
EUROtops Versand GmbH behoudt zich het recht voor om zijn opeisbare (koopprijs) vorderingen die in verband met leveringen van goederen zijn ontstaan inclusief de verzendkosten aan derden te cederen. Eveneens behoudt Eurotops Versand GmbH zich het recht voor om opeisbare vorderingen van bovenstaande aanspraken aan derden te verpanden.

14. Slotbepalingen
Nederlands recht geldt zonder de collisienormen van het internationale privaatrecht en met uitsluiting van het VN-kooprecht. Voor zover de Klant geen consument is, is de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank Langenfeld, Duitsland.

15. Heeft u een klacht?
Wij streven steeds naar een soepele en feilloze afwikkeling. Toch kan het gebeuren dat een opdracht niet volgens uw verwachtingspatroon wordt uitgevoerd. Geef ons a.u.b. de mogelijkheid om dit onbehagen te kunnen veranderen. Schrijf uw ongerief a.u.b. aan het volgende adres: info@eurotops.be of neem telefonisch contact met ons op: 02 – 27 33 300

16. Betreft kerstinkopen:
We willen graag dat u met uw bestelling helemaal tevreden bent.

Dankzij onze geld-terug-garantie die tot en met 15-01-2016 geldt, heeft u nu de mogelijkheid om de kerstcadeautjes op het gemakje uit te proberen. Mocht er iets niet passen of niet leuk worden gevonden, dan kunt u het artikel vanaf de ontvangst van de goederen tot en met 15-01-2016 terugzenden.

Uw wettelijk herroepingsrecht evenals de garantierechten blijven onaangetast van deze vrijwillig verlengde herroepingstermijn en blijven onbeperkt van toepassing.

Binnenkort stelt de EU-commissie een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting ter beschikking. Consumenten zullen de mogelijkheid hebben om geschillen die verband houden met hun online order in eerste instantie zonder gerechtelijke tussenkomst te beslechten. Zodra dit platform voor geschillenbeslechting beschikbaar is, bezorgen wij u hier de link ernaartoe.

17. Preventie Namaak
De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

18. Consumentenbescherming
Wij streven ernaar om eventuele meningsverschillen die voortvloeien uit onze overeenkomst in onderling overleg te regelen. Wij vragen onze klanten om eerst contact op te nemen met onze klantenservice. Mocht daarbij geen overeenstemming bereikt worden, dan kunnen onze klanten een beroep doen op de volgende, door de overheid erkende consumentenarbitragecommissie voor een bemiddelingsprocedure: online beslechting van consumentengeschillen volgens art. 14 lid 1 ODR-VO. De Europese Commissie stelt een platform voor de online beslechting van consumentengeschillen ter beschikking, dat u onder https://ec.europa.eu/odr kunt vinden. Dit platform moet consumenten de mogelijkheid bieden om geschillen uit online overeenkomsten zonder tussenkomst van een rechtbank te regelen. In deze samenhang zijn wij wettelijk verplicht om u op ons e-mailadres te wijzen. Dit e-mailadres is: info@eurotops.be. Indien ook daardoor geen overeenstemming wordt bereikt, staat het de klant vrij om juridische stappen te ondernemen. Wij zijn altijd bereid om eventuele meningsverschillen met de klant in onderling overleg te regelen. Bovendien zijn wij niet verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures op grond van de wet voor geschillenbeslechting consumenten en bieden wij niet aan om deel te nemen aan dergelijke procedures.